Projekt behandlerteam – Københavns Universitet

En kort beskrivelse af de første faser i Projekt Behandlerteam

Projektet er opdelt i to faser

Fase 1, der forløb fra 1. august 2004 – 30. april 2005

I denne fase blev 10 behandlere rekrutteret til projektet. Samtlige behandlere blev interviewet om deres behandlingsmodeller. De transkriberede interviews indgik i det videre arbejde på behandler-forskerseminarer. Der blev afholdt 4 heldagsseminarer med fokus på, at behandlerne fik indsigt i hinandens behandlingsmodeller, deres styrker og begrænsninger. Der blev arbejdet med IMKO-skemaer (Intervention, Mekanismer, Kontekster, Outcomes), som blev udfyldt af behandlerne i forbindelse med udarbejdelse af anamnese, diagnose, mål og handlingsplan for to mennesker med MS, som havde samtale med alle behandlerne. De forskellige dataindsamlingsinstrumenter blev udviklet i dialog med behandlerne, afprøvet og færdiggjort herunder udvikling af en patient-ejet vandrejournal. Aftaler og procedurer for inklusion og eksklusion af mennesker med MS og indsamling af data var på plads med personale på sclerosecentrene Haslev og Ry. Et visiteringsteam bestående af ergoterapeut og psykolog blev etableret på Haslev. Desuden blev brugervejledere udpeget. Informationsmateriale om projektet og behandlere blev udarbejdet til brugere og personale. Reinterviewing af de ti behandlere blev gennemført. Notaterne 1- 6 blev udarbejdet. Disse notater rummer indholdet i de fire første seminarer. Samtlige notater godkendes af behandlerne før en offentliggørelse.

Fase 2 blev igangsat 1. maj 2005

Hovedopgaverne fra 1. maj – 31. december 2005 har været følgende:

 • Inklusion af mennesker med MS på Sclerosecentrene Haslev og Ry.
 • Udlevering/udsendelse/rykkere/modtagelse af spørgeskemaer til mennesker med MS, der deltager i Projekt Behandlerteam på Sclerosecenter Haslev og til sammenligningsgruppen på Sclerosecenter Ry, samt løbende kodning og indtastning af besvarede spørgeskemaer.
 • Spørgeskema 1 (Haslev og Ry ved indlæggelse), 2 (Haslev og Ry ved udskrivning) og 3 (Haslev 6 måneder efter indlæggelse) er udarbejdet og afprøvet. Desuden har i haft et godt samarbejde med en sprogforsker, der har kommenteret spørgsmål og svarkategorier.
 • Indkøringsfase fra maj til 21. juni for visiteringsteam- og behandlingsarbejde.
 • Planlægning og afholdelse af behandler-forskerseminar nr. 5, 6 og 7 samt udarbejdelse af notat 7, 8 og 9.
 • Udskrivning og analyse af interviews med behandlerne. Manuskriptskrivning igangsættes.
 • Teoretisk grundlagspapir samt temaguide udarbejdet i forbindelse med planlægning af kvalitative interviews med mennesker med sclerose, der deltager i interventionsgruppen på Sclerosecenter Haslev.
 • Deltagelse i møder og seminarer.
 • Manuskriptskrivning.
 • Formidlingsopgaver.
 • Samarbejde med fundraiser omkring refinansiering af Projekt Behandlerteam. 
 • Koordinering og administrative opgaver 

Ved projektets start blev der etableret en projektgruppe bestående af en sociolog og evalueringsforsker, en statistiker, en læge, en bruger (der er medlem af Hovedbestyrelsen for Scleroseforeningen)  samt direktøren for Sclerosecenter Haslev og Ry. Projektgruppen har mødtes med forskerne ca. 4 gange årligt indtil nu.

Perioden 1. januar – 1. juni 2006

Hovedopgaverne har været følgende:

 • Udlevering/udsendelse/rykkere/modtagelse af spørgeskemaer til mennesker med MS, der deltager i Projekt Behandlerteam på Sclerosecenter Haslev og til sammenligningsgruppen på Sclerosecenter Ry samt løbende kodning og indtastning af besvarede spørgeskemaer.
 • Færdiggørelse af interviewguide, udvælgelse af syv mennesker med MS, der deltager i Projekt Behandlerteam, til kvalitative forskningsinterview samt gennemførelse af interviewingen. Notater fra interviews er udarbejdet og transkribering af interviews er godt i gang.
 • Løbende datakørsler og opgørelser over foreløbige behandlingsresultater.
 • Planlægning og afholdelse af behandler-forskerseminar 8 og 9 og udarbejdelse af Notat 10. Notat 11 er under udarbejdelse.
 • Udarbejdelse af spørgeskema 4.
 • Litteratursøgning og læsning.
 • Manuskript: “Integrative Care and Bridge Building between Health-Care Providers in Norway and Denmark ” er publiceret i Journal of Alternative and Complementary Medicine.
 • Manuskript: ” Preliminary initiatives in a bridge building project between Conventional and Alternative Practitioners within the Health Care System in Denmark” er accepteret til publicering i tidsskriftet Forschende Komplementärmedizin. 
 • Færdiggørelse og indlevering af to manuskripter, på baggrund af interviews med behandlere, til internationalt tidsskrift med peer review ordning. Titler på manuskripterne: ”Bridge Building and Integrative Treatment of persons with Multiple Sclerosis – Part I: Establishing and developing a team of conventional and alternative practitioners” & “Bridge Building and Integrative Treatment of persons with Multiple Sclerosis – Part II: Research based evaluation of a team building process”. Vi afventer referee- udtalelser.
 • En dansk udgave af de to manuskripter er under færdiggørelse.
 • Manuskript bestilt af og indleveret til et dansk tidsskrift (med review-ordning): Patientforening udforsker nye samarbejdsformer mellem etablerede og alternative behandlere.
 • Statusrapport udarbejdet til Hovedbestyrelsen.
 • Samarbejde med Mogens Claesson og Carolina Maier omkring udarbejdelse af projektbeskrivelse og ansøgning til videnskabsetisk kommité vedrørende PNI-projektet.
 • Arbejde med at udvide visiteringsteamet med en alternativ behandler udpeget af de alternative behandlere  – dette er et ønske fremlagt af det eksisterende visiteringsteam.
 • Deltagelse i møder, seminarer og konference.
 • Samarbejde med fundraiser omkring refinansiering af Projekt Behandlerteam.
 • Formidlingsopgaver.
 • Koordinering og administrative opgaver.

Perioden 1. juni 2006 – 1. januar 2007

 • Udlevering/udsendelse/rykkere/modtagelse af spørgeskemaer til mennesker med MS, der deltager i Projekt Behandlerteam på Sclerosecenter Haslev og til sammenligningsgruppen på Sclerosecenter Ry samt løbende kodning og indtastning af besvarede spørgeskemaer.
 • Løbende datakørsler og opgørelser over foreløbige behandlingsresultater.
 • Litteratursøgning og læsning.
 • Der er planlagt og afholdt 2 behandler-forskerseminarer samt udarbejdet 2 notater  (notat 12 og 13) på baggrund af seminarne
 • Der er indleveret manuskript til internationalt tidskrift, omhandlende opbygning af behandlerteam og behandlernes erfaringer på baggrund af kvalitative interviews med behandlere før teamstart og igen før rekruttering af patienter: Artiklen ”Bridge Building and Integrative Treatment of People with Multiple Sclerosis. Research-based Evaluation of a Team-building Process” er indleveret til “Journal of Complementary and Integrative Medicine”, og accepteret til publication.
 • Artiklen “Preliminary Initiatives in a Bridge Building Project between Conventional and Alternative Practitioners in Denmark” er publiceret i “Forchende Komplementärmedizin/Research in Complementary Medicine” 13(5):307-12 (2006).
 • Spørgeskema 5 til udsendelse til patienter 18 mdr. efter behandlingsstart er færdiggjort
 • Inklusion af patienter samt udsendelse af spørgeskemaer forløber efter planen Der er pr. 21.12.06 inkluderet 147 patienter i interventionsgruppen (Sclerosecenter Haslev), og 126 patienter i sammenligningsgruppen (Sclerosecenter Ry). 
   

Perioden 1. januar 2007 – juni 2007

De opgaver, der er udført, er:

 • Udlevering/udsendelse/rykkere/modtagelse af spørgeskemaer til mennesker med MS, der deltager i Projekt Behandlerteam på Sclerosecenter Haslev og til sammenligningsgruppen på Sclerosecenter Ry samt løbende kodning og indtastning af besvarede spørgeskemaer. Inklusion af mennesker med sclerose til projektet stopper på Haslev Sclerosecenter med udgangen af 2007, hvor ca 200 mennesker med sclerose vil være inkluderet. Antallet af mennesker, der opfylder inklusionskriterierne, er færre end forventet på Sclerosecentret i Haslev. Det vil derfor tage for mange år at inkludere 350 patienter. Beslutningen er foretaget af Scleroseforeningen.
 • Løbende datakørsler og opgørelser over foreløbige behandlingsresultater.
 • Et første interview og fem re-interviews er gennemført med mennesker med sclerose, transkribering og referater er udarbejdet.Yderligere interviews gennemføres i juni.
 • Litteratursøgning og læsning.
 • Der er planlagt og afholdt 2 behandler-forskerseminarer samt udarbejdet 1 notat  (notat 14 ) og et notat (notat 15) er under udarbejdelse.

Per 31. december 2008 er følgende manuskripter publiceret, in press og under udarbejdelse på basis af Projekt Behandlerteam:

Gamst, A., Haahr, N., Kristoffersen A. E., Launso, L “Integrative Care and Bridge Building Among Health Care Providers in Norway and Denmark”. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 12(2):141-146 (2006).
 
Haahr, N., Launsø L.:“Preliminary Initiatives in a Bridge Building Project between Conventional and Alternative Practitioners in Denmark”, Forschende Komplementärmedizin/Research in Complementary Medicine, 13(5):307-12 (2006).

Launsø L., Behandlernes virkningsantagelser og brugernes egenindsats – når mennesker med kroniske sygdomme møder etablerede og alternative behandlere. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund 2008; 9: 97-112

Launsø L og Haahr N: ”Brobygning mellem etablerede og alternative behandlere”. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 6:75-96 (2007).

Launsø L, Rieper J, Rieper O: “Evaluative feedback as a contribution to learning between groups of professionals.” I tidsskriftet: Evaluation, 13(3):306-322 (2007).

Launsø L, Haahr N: “Bridge Building and Integrative Treatment of Persons with Multiple Sclerosis. Research Based Evaluation of a Team Building Process.” Journal of Complementary and Integrative Medicine, 4(1), artikel 7, (2007)

Launsø L, Skovgaard L: The IMCO Scheme as a Tool in developing Team-Based Treatment for People with Multiple Sclerosis. The Journal of Alternative and Complementary Medicine; 14 (1): 69-77 (2007)

Launsø L,  Rieper O. User-dependent’ evidence in health care. Kapitel accepteret til publication i en international bog med titlen: The Evidence Book, Forlaget Transaction, US, (publiceres i juli 2009)

Launsø L. Exploring alternative therapists’ and health-care professions’ experiences from participating in a bridge-building project in health care in Denmark - using a case-study design. Publiceres på kinesisk i bogen: Qualitative Research. Jianping L (ed.)). Beijing: People’s Medical Publishing House in China, april 2009.

Launsø L, Rieper O: ”Brobygning I de nye sundhedscentre – om behandling af de kroniske sygdomme.” AKFNYT, København, december 2006

Paterson, Charlotte, Baarts, Charlotte, Launsø, Laila, Verhoef, Marja: Evaluating complex health interventions: a critical analysis of the ‘outcomes’ concept, BMC Complementary and Alternative Medicine (in review).