Forskningsprojekt om oplevelser ved CD-formidlet Mindfulness meditation – Københavns Universitet

Forskningsprojekt om oplevelser ved CD-formidlet Mindfulness meditation

Formål

Formålet var, gennem observationer og kvalitative interview, at udforske 15 deltageres motivationer for at ville dyrke mindfulness meditation, deres oplevelser, kropslige og andre, af det at meditere gennem cd guidning og herunder bl.a. de virkninger som tillægges meditationen. Projektets formål er således ikke, at afdække om meditation ”virker” i nogen objektiv forstand, men at fokusere på det oplevelsesmæssige plan, samt på hvordan udbredelsen af mindfulness meditation evt. spiller sammen med mere overordnede samfundsmæssige udviklingstendenser.

Metode

I dette projekt er det bærende element cd’er, der indeholder mindfulness meditations øvelser, og som deltagerne kan anvende hjemme over en fem ugers periode.

For at opnå indsigt i deltagernes erfaringer og oplevelser af meditationerne, samt hvordan de er indlejrede i deltagernes liv i øvrigt:

  • Foretages to kvalitative forskningsinterviews med ca. 15 deltagere. Det første interview foretages midtvejs og det andet i slutningen af forløbet.
  • Forskerne er tilstede for at observere de meditationer, der går umiddelbart forud for de to kvalitative interview.
  • Deltagerne udfylder dagbøger efter hver meditation, som løbende sendes til forskerne

Projektet stræber mod variation blandt de voksne, der har indvilliget i at deltage i projektet. Variationerne søges i forhold som køn, alder, uddannelse, erhverv, samt i anledningen (sygdom, lidelser, selvrealisering el.a.) til at opsøge meditation, da formålet er at få indblik i et bredt spektrum af oplevelser, af det at meditere.

Ligesom det overordnede projekt Kropslige oplevelser ved alternativ behandling ligger projektets bidrag bl.a. i udforskningen samspillet mellem kropslige, oplevelsesmæssige, sociokulturelle og samfundsmæssige aspekter af, hvad der defineres som virkninger, og mere overordnet som sundhed og sygdom.

Formidling 

Grünenberg K, Kjærgaard Walker H og Knudsen JS: ”Fortællinger om Mindfulness – mellem naturlighed og produktivitet” Tidsskriftet Dansk Sociologi. in press

Knudsen JS, Grünenberg K, Walker HK: Hvor krop – intention – verden mødes – en undersøgelse af oplevelser forbundet med CD-baseret Mindfulness Meditation. Psykolog-nyt nr 18, 2008

Projektet er et delprojekt under projektet ”Forskning i effekt og tværvidenskabelige virkningsmekanismer ved behandlingsformerne: akupunktur, Mindfulness Meditation og zoneterapi” og er blandt andet støttet af ViFAB (Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling). Projektgruppen består af forsker, PhD Kristina Grünenberg og Cand Psych Jakob Skov Knudsen. Kontakt Kristina.grunenberg@sociology.ku.dk eller Jsk@sociology.ku.dk